Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego SKLEP.GREENSERVICE.PL

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin sklepu internetowego sklep.greenservice.pl  określa prawa i obowiązki stron umów o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem http://sklep.greenservice.pl  

2. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwana dalej „k.c.”).

3. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

§ 2. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1)     Cookies – krótkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer obsługujący Sklep internetowy i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;

2)     Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znanych jedynie Użytkownikowi Zarejestrowanemu, służący do jego uwierzytelnienia w Sklepie internetowym;

3)     Katalog Produktów – lista Produktów prezentowanych przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu internetowego;

4)     Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Sklepie internetowym przypisanych Użytkownikowi Zarejestrowanemu;

5)     Login – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący Użytkownika Zarejestrowanego w Sklepie internetowym;

6)     Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Spółkę do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego;

7)     Profil Użytkownika Zarejestrowanego, Profil – zestawienie danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika na etapie zakładania Konta wraz z informacją o dokonanych zakupach oraz wybranych Produktach, a także informacjami o zgłoszonych reklamacjach oraz dokonanych zwrotach;

8)     Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego sklep.greenservice.pl

9)     Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Spółkę w Sklepie internetowym;

10)   Sklep internetowy – system stron www funkcjonujących w Internecie w domenie sklep.greenservice.pl zarządzany przez Spółkę, stanowiący sklep internetowy;

11)  Spółka – „Green Service Sp. z o.o." z siedzibą w Lubinie przy ul. T. Kościuszki 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SAD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000220913, REGON 933036889, numer NIP 8982055141, adres elektroniczny: sklep@greenservice.pl; kapitał zakładowy: 50 000,00 zł (wpłacony w całości);

12)  Umowa – zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie przez Spółkę na rzecz Użytkownika Usług polegających na dostarczaniu mu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej, na jego indywidualne żądanie treści umieszczonych w Sklepie internetowym oraz funkcjonalności oferowanych w Sklepie internetowym, przy wykorzystaniu do tego celu urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych;

13)  Umowa Konta – zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie przez Spółkę na rzecz Użytkownika Zarejestrowanego Usługi polegającej na umożliwieniu mu zarządzania Kontem, przy wykorzystaniu do tego celu urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych;

14)  Umowa Sprzedaży – zobowiązanie Spółki do przeniesienia na Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego własności rzeczy ujętych w Katalogu Produktów oraz wydanie rzeczy, a po stronie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego zobowiązanie do odebrania tych rzeczy oraz zapłata Spółce ceny;

15)  Usługi – usługi świadczone przez Spółkę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego;

16)  Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu internetowego, Klient lub osoba chcącą zostać Klientem lub internauta odwiedzający strony Sklepu interetowego.

17)  Użytkownik Zarejestrowany – podmiot, który posiada Konto w Sklepie internetowym.

 

ROZDZIAŁ 2.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 3. Charakter prawny Sklepu internetowego

1. Sklep internetowy jest prowadzony przez Spółkę.

2. Podmiotem uprawnionym do Sklepu internetowego, w tym wszelkich praw własności intelektualnej składających się na niego, jest Spółka.

3. Sklep internetowy jest skierowany do Użytkowników oraz Użytkowników Zarejestrowanych.

 

§ 4. Zakres Usług dedykowanych Użytkownikowi

Usługi oferowane przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu internetowego obejmują:

1)     dostarczenie treści umieszczonych w Sklepie internetowym;

2)     umożliwienie zachowania dla Użytkownika informacji o Produkcie wybranym z Katalogu Produktów w celu złożenia zamówienia na Produkt (Koszyk);

3)     umożliwienie dokonania zestawienia oraz porównania Produktów;

4)     umożliwienie Użytkownikowi przesłania za pośrednictwem Sklepu internetowego wiadomości elektronicznej do pracownika Spółki zajmującego się obsługą korespondencji elektronicznej przychodzącej ze Sklepu internetowego;

5)     umożliwienie Użytkownikowi przesłania za pośrednictwem Sklepu internetowego wiadomości elektronicznej zawierającej pytanie dotyczące Produktu wybranego z Katalogu Produktów udostępnionego w Sklepie internetowym.

 

§ 5. Koszyk

1. Sklep internetowy zapewnia możliwość złożenia zamówienia na Produkty poprzez odnotowanie informacji o nich w zasobach Sklepu internetowego (umieszczenie w Koszyku).

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są dostępne dla Użytkownika do czasu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej, którą wykorzystuje do poruszania się po Sklepie internetowym.

3. Umieszczenie informacji o wybranych Produktach w Koszyku nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Użytkownik może złożyć zamówienie oraz zawrzeć Umowę Sprzedaży mającą za przedmiot Produkty zamieszczone w Koszyku za pośrednictwem Sklepu internetowego. W przypadku złożenia zamówienia na Produkt przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu internetowego wymagane będzie zaakceptowanie przez niego odrębnego regulaminu określającego zasady oraz warunki dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. Warunki zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych Produktów określa Regulamin sprzedaży sklep.greenservice.pl (wersja dla konsumentów) lub Regulamin sprzedaży sklep.greenservice.pl (wersjadla przedsiębiorców).

§ 6. Porównanie produktów

Usługa umożliwiająca dokonanie zestawienia oraz porównanie Produktów, która dostępna jest pod warunkiem umieszczenia wybranych Produktów w porównywarce zamieszczonej w Sklepie internetowym.

§ 7. Zapytaj o rabat,  Skontaktuj się z nami

Usługa Zapytaj o rabat oraz Skontaktuj się z nami wymagają podania danych osobowych potrzebnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem oraz odpowiedzi na pytanie przesyłane za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 8. Zakres Usług dedykowanych Użytkownikowi Zarejestrowanemu

1. W ramach Umowy Konta Spółka zapewnia realizację następujących Usług:

1)     założenie oraz prowadzenie Konta;

2)     umożliwienie złożenia zamówienia na Produkty;

3)     umożliwienie zapisania informacji o Produktach zakupionych przez Użytkownika Zarejestrowanego;

4)    udostępniania elektronicznych faktur VAT oraz korekt faktur VAT wystawionych przez Spółkę, ich przechowywanie oraz pobieranie,

5)     umożliwienie wyrażania opinii o Produktach.

2. Ponadto w ramach Umowy Konta świadczone są Usługi dostępne również dla Użytkownika określone w § 4 Regulaminu, przy czym informacje o Produktach zapisane w ramach Konta oraz Koszyku są dostępne również po zamknięciu przeglądarki internetowej, którą posługuje się Użytkownik Zarejestrowany.

 

§ 9. Konto

1. Informacje zapisane na Koncie Użytkownika Zarejestrowanego określają warunki na jakich Użytkownik Zarejestrowany korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności zapisywane są w nim informacje o tym, czy udzielił zgody na przesyłanie mu informacji handlowych, czy złożył zamówienie na usługę newslettera świadczoną na podstawie odrębnego regulaminu.

2. Wgląd do informacji zamieszczonych na Koncie posiada Użytkownik Zarejestrowany po dokonaniu czynności zalogowania się do Konta, Spółka jako administrator danych oraz podmiot określony w § 15 ust. 10 Regulaminu. Informacje o treści Hasła nie są zapisywane na Koncie w postaci jawnej.

3. Użytkownik Zarejestrowany może zarządzać informacjami zapisanymi na jego Koncie, w szczególności dokonać zmiany swojego Hasła.

4. Użytkownik Zarejestrowany nie może dokonać zmiany adresu poczty elektronicznej podanego w formularzu rejestracyjnym. Jest to informacja jednoznacznie identyfikująca Użytkownika Zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

5. Informacje zapisane na Koncie są dostępne w języku polskim.

6. Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika Zarejestrowanego.

7. Zalogowanie się do Konta następuje po naciśnięciu przycisku „Zaloguj się” znajdującego się na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz podaniu prawidłowego Loginu oraz Hasła do Konta.

8. Wylogowanie z Konta następuje po naciśnięciu przycisku „Wyloguj” znajdującego się na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 

§ 10. Składanie zamówień na Produkty

  1. Sklep internetowy zapewnia odnotowanie na Koncie informacji o zamówionych przez Użytkownika Zarejestrowanego Produktach oraz Produktach, które zostały mu już dostarczone.

2. Osiągnięcie przez Użytkownika Zarejestrowanego funkcjonalności określonej w ust. 1 powyżej, będzie możliwe jedynie przy składaniu zamówienia na Produkty po uprzednim zalogowaniu się Użytkownika Zarejestrowanego do Konta.

3. W przypadku złożenia zamówienia na Produkt przez Użytkownika Zarejestrowanego zgodnie z ust. 2 powyżej wymagane będzie zaakceptowanie przez niego odrębnego regulaminu określającego zasady oraz warunki dokonywania zakupów w Sklepie internetowym. Warunki zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych Produktów określa Regulamin sprzedaży sklep.greenservice.pl (wersja dla konsumentów) lub Regulamin sprzedaży sklep.greenservice.pl (wersja dla przedsiębiorców).

 

§ 11. Umieszczanie opinii

1. Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość wyrażania opinii o Produktach.

2. Opinia wyrażona przez Użytkownika Zarejestrowanego jest weryfikowana przez Spółkę, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. W razie gdy opinia wyrażona przez Użytkownika Zarejestrowanego nie narusza Regulaminu, Spółka umieszcza treść opinii przy ocenianym Produkcie.

4. W razie gdyby opinia Użytkownika Zarejestrowanego naruszała Regulamin, Spółka nie umieszcza opinii w Sklepie internetowym.

 

ROZDZIAŁ 3.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 12. Warunki zawarcia i rozwiązania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta poprzez rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego przez Użytkownika za pośrednictwem Internetu (on-line).

2. Umowa zostaje rozwiązana poprzez zaprzestanie korzystania z Sklepu internetowego przez Użytkownika za pośrednictwem Internetu.

 

§ 13. Warunki zawarcia i rozwiązania Umowy Konta

1. Umowę Konta mogą zawrzeć wyłączenie podmioty posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności osoby fizyczne pełnoletnie, nie ubezwłasnowolnione w całości ani w części, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną. Użytkownikiem Zarejestrowanym może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca.

2. Warunkiem zawarcia Umowy Konta jest:

1)     Rejestracja,

2)     spełnianie warunków technicznych potrzebnych do korzystania ze Sklepu internetowego,

3)     zaakceptowanie Regulaminu.

3. Rejestracja wymaga wypełnienia przez Użytkownika, który zamierza założyć Konto, formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Sklepie internetowym poprzez podanie adresu poczty elektronicznej oraz wskazanie Hasła.

4. Po dokonaniu w sposób prawidłowy Rejestracji, Spółka potwierdza założenie konta w Sklepie internetowym wysyłając do Użytkownika Zarejestrowanego wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika Zarejestrowanego adres poczty elektronicznej. Umowa Konta zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika Zarejestrowanego wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

5. W momencie dokonywania Rejestracji Użytkownik może podać dane, które będą domyślnie używane przy składaniu zamówień. Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest również możliwe po zawarciu Umowy Konta. Dane, o których mowa w niniejszym ustępie, to:

1)     imię i nazwisko,

2)     ulica,

3)     nr domu / mieszkania,

4)     miejscowość,

5)     kod pocztowy,

6)     pocztę,

7)     numer telefonu,

8)     firmę (w przypadku przedsiębiorców),

9)     numer NIP (w przypadku przedsiębiorców).

 

§ 14. Warunki rozwiązania Umowy Konta

1. Rozwiązanie Umowy Konta może nastąpić, w szczególności:

1)     na żądanie Użytkownika Zarejestrowanego złożone w każdym czasie;

2)     z inicjatywy Spółki, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika Zarejestrowanego obowiązków wynikających z Regulaminu, w szczególności w przypadku dostarczania przez Użytkownika Zarejestrowanego w Sklepie internetowym treści o charakterze bezprawnym.

2. Żądanie rozwiązania Umowy Konta może zostać złożone przez Użytkownika Zarejestrowanego przez wysłanie do Spółki wiadomości z żądaniem usunięcia Konta:

1)     z adresu poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego, podanego w jego Profilu, lub

2)     w formie pisemnej na adres Spółki.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Konta Spółka może złożyć przesyłając je do Użytkownika Zarejestrowanego:

1)     na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego, podany w jego Profilu, lub

2)     w formie pisemnej na adres zamieszkania/adres siedziby lub na adres do korespondencji Użytkownika Zarejestrowanego.

4. Wskutek rozwiązania Umowy Konta Hasło zostaje unieważnione, co uniemożliwia Użytkownikowi zalogowanie się do Konta.

5. W przypadku, w którym Użytkownik Zarejestrowany wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowej lub zamówił usługę newslettera świadczoną na podstawie odrębnego regulaminu, zgoda lub odpowiednio umowa o świadczenie newslettera jest ważna mimo zamknięcia Konta, tak długo, jak długo jak Użytkownik Zarejestrowany nie odwoła zgody lub nie zrezygnuje z otrzymywania newslettera.

6. Rozwiązanie Umowy Konta albo odstąpienie od Umowy Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego nie wpływa na ważność, skuteczność ani wykonanie Umów Sprzedaży, które zostały zawarte za pośrednictwem Sklepu internetowego z Użytkownikiem Zarejestrowanym.

 

ROZDZIAŁ 4.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POUFNOŚĆ, PRAWA AUTORSKIE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 15. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczących Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych podanych przez nich w ramach korzystania Usług, jest Spółka.

2. Spółka zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Spółka zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Spółka przetwarza dane osobowe zbierane w Sklepie internetowym w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Spółkę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.

5. W celu realizacji Umowy Konta Spółka może przetwarzać następujące dane:

 

1)     imię i nazwisko,

2)     adresy: zameldowania, zamieszkania, dostawy, e-mail.

3)     numer telefonu,

4)     firmę (w przypadku przedsiębiorców),

5)     numer NIP (w przypadku przedsiębiorców).

6. Spółka oświadcza, że podanie adresu e-mail, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji Umowy Konta. Podanie pozostałych danych osobowych jest również dobrowolne, jednak konieczne w celu umożliwienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu korzystania z funkcjonalności Konta polegającej na domyślnym korzystaniu z tych danych przy zawieraniu Umów Sprzedaży.

7. Spółka oświadcza, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego, a także czasu połączenia Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w Sklepie internetowym oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

8. Spółka uprawniona jest do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9. Spółka oświadcza, że Spółka może na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom.

10. Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych: Green Service Sp. z o.o. 59-300 Lubin, ul. T. Kościuszki 5, e-mail: biuro@greenservice.pl

11. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane, o których mowa w § 13 ust. 4 pkt 1)-9) Regulaminu niezwłocznie po ich zmianie.

12. Spółka zapewnia szyfrowanie danych w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu danych służących do logowania się do Konta oraz składania zamówienia za pośrednictwem Konta.

 

§ 16. Polityka prywatności

Spółka może publikować bannery i linki do innych stron, i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści, którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo Spółki. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

 

 

§ 17. Prawa autorskie

1. Zarówno układy treści zawarte w Sklepie internetowym, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

2. Zawartość Sklepu internetowego może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

3. Użytkownik Zarejestrowany, umieszczając swój podpis pod opiniami wyrażanymi na temat Produktów, wyraża zgodę na opublikowanie opinii w Sklepie internetowym i umożliwienie odczytania opinii przez innych Użytkowników oraz Spółkę.

4. W odniesieniu do tych elementów opinii Użytkownika Zarejestrowanego, które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik Zarejestrowany udziela Spółce nieograniczonej w czasie ani co do terytorium, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy Sklepu internetowego oraz Produktów, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Sklepie internetowym oraz Produktach na następujących polach eksploatacji:

1)     utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu, w tym do sieci Internet i mobile Internet lub elektronicznego udostępniania na żądanie;

2)     publicznego wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem telewizji (w tym webTV, ipTV, telewizji cyfrowej, telewizji analogowej, telewizji kablowej, telewizji komórkowej);

3)     wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami;

4)     umieszczania materiałów w bazach danych Sklepu internetowego, wykorzystania materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób do promocji i reklamy Sklepu internetowego;

5)     prezentacji utworów w innych serwisach partnerskich.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 5.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 18. Wymagania techniczne niezbędne do pracy w Sklepie internetowym

1. Warunkiem koniecznym korzystania ze Sklepu internetowego jest posiadanie przez Użytkownika systemu informatycznego umożliwiającego:

1)     dostęp do sieci Internet,

2)     przeglądanie zasobów Internetu,

3)     przyjmowanie plików Cookies,

4)     wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.

2. Ponadto wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej, z którym system, o którym mowa w ust. 1 może się łączyć i wymieniać dane.

3. Spółka zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego Użytkownikowi, jeśli w skład systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1 wchodzą następujące modele przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 7 i wyższe, Firefox. 3.x i wyższe, Opera 9.x i wyższe, Chrome i Safari 4.x i wyższe, a także wtyczki multimedialne Flash 9 lub Silverlight 3 lub nowsza.

 

§ 19. Zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania z Konta innego Użytkownika Zarejestrowanego

 

1.Użytkownik zobowiązuje się przekazywać lub udostępniać wyłącznie dane, które:

1)     są prawdziwe, dokładne i niewprowadzające w błąd;

2)     nie będą naruszały przepisów obowiązującego prawa, w tym nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej i dóbr osobistych;

3)     nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;

4)     nie będą zawierały treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny, kontrowersyjnych moralnie lub światopoglądowo;

5)     nie będą naruszały dobrego imienia lub wizerunku Spółki;

6)     nie będą zawierały informacji promocyjnych i reklamowych.

2. Użytkownikowi nie wolno dokonywać prób uzyskania dostępu do Konta przypisanego do innego Użytkownika Zarejestrowanego, w szczególności poprzez próby odgadnięcia jego Loginu oraz Hasła.

 

ROZDZIAŁ 6.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

§ 20. Postępowanie reklamacyjne

1. Spółka zobowiązuje się usunąć w technicznie możliwym i rozsądnym ekonomicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego takich nieprawidłowości poprzez wysłanie informacji na adres email: sklep@greenservice.pl

2. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień przesłanego zawiadomienia o reklamacji za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacji.

3. Reklamacje mogą być składane również w formie pisemnej na adres Spółki.

4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

 

ROZDZIAŁ 7.

ZMIANY REGULAMINU

 

§ 21. Tryb zmiany Regulaminu

1. Spółka, na warunkach opisanych poniżej zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi).

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Spółka poinformuje o tym Użytkowników w formie publikacji na łamach Sklepu internetowego ogłoszenia z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin, a dodatkowo w formie wiadomości przekazywanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika Zarejestrowanego w jego Profilu.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie www Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4. Zmiany Regulaminu stosuje się do Umów Konta zawartych pomiędzy Użytkownikami Zarejestrowanymi a Spółką przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, po upływie siedmiu dni od dnia przekazania wiadomości na adres poczty wskazany przez Użytkownika Zarejestrowanego w jego Profilu o zmianie Regulaminu. W tym terminie Użytkownik Zarejestrowany może wypowiedzieć Umowę Konta zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 3 w § 15 Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 22. Prawo i sąd właściwy

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 

§ 23. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Informacje o szczególnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa danych związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną można znaleźć pod adresem: http://sklep.greenservice.pl/pl/content/13-informacje-o-zagrozeniach

2. Informacje dotyczące przeznaczania oraz funkcji Cookies umieszczanych w pamięci komputera Użytkownika korzystającego z Konta można znaleźć pod adresem: http://sklep.greenservice.pl/pl/content/2-polityka-cookies

 

§24. Obowiązywanie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.07.2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin sprzedaży SKLEP.GREENSERVICE.PL

(wersja dla przedsiębiorców)

 

ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin sprzedaży sklep.greenservice.pl (wersja dla przedsiębiorców) określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

2. Regulamin ma zastosowanie w przypadku złożenia przez Klienta, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwana dalej „k.c."), oferty zawarcia Umowy Sprzedaży przy wykorzystaniu środków, o których mowa w Regulaminie.

3. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c.

 

§ 2. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1)     Katalog Produktów – lista Produktów dostępnych w Sklepie, prezentowana przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu internetowego;

2)     Klient – podmiot kupujący od Spółki Produktu spośród Katalogu Produktów;

3)     Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Sklepie internetowym przypisanych Użytkownikowi Zarejestrowanemu;

4)     Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu;

5)     Sklep internetowy – system stron www funkcjonujących w Internecie w domenie sklep.greenservice.pl, zarządzany przez Spółkę, stanowiący sklep internetowy;

6)     Sklep – przedsiębiorstwo Spółki, w oparciu o które prowadzi ona sprzedaż Produktów, w szczególności lecz nie wyłącznie, z wykorzystaniem stron Sklepu internetowego;

7)     Spółka – „Green Service Sp. z o.o." z siedzibą w Lubine przy ul. T. Kościuszki 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SAD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000220913, REGON 933036889, numer NIP 8982055141, adres elektroniczny: sklep@greenservice.pl; kapitał zakładowy: 50 000,00 zł (wpłacony w całości);

8)     Umowa Sprzedaży – umowa zawierająca zobowiązanie Spółki do przeniesienia na Klienta własności Produktu lub Produktów wybranych w Katalogu Produktów dostępnych w Sklepie internetowym oraz ich wydania, a po stronie Klienta zobowiązanie do odebrania Produktu lub Produktów oraz zapłaty Spółce ceny;

9)    Użytkownik – Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

10)  Użytkownik Zarejestrowany – podmiot, która posiada Konto w Sklepie internetowym, założone zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego;

11)  Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży sklep.greenservice.pl (wersja dla przedsiębiorców);

12)  Dzień Roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

ROZDZIAŁ 2.

CZYNNOŚCI TECHNICZNE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROCEDURĘ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

§ 3. Sposoby złożenia zamówienia

1. Katalog Produktów dostępnych w Sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów k.c., stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert przez potencjalnych Klientów.

2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym skierowaną do Spółki, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i § 6 ust. 2 Regulaminu.

3. Zamówienia mogą być składane:

1) w Sklepie internetowym;

2) telefonicznie pod numerem 71 715 7788, 71 716 0200, 71 716 0201;

3) faksem na numer 71 723 2143;

4) pocztą elektroniczną na adres sklep@greenservice.pl.

4. Przed złożeniem zamówienia można zapoznać się z cechami Produktu, w czym pomocne będą opisy i zdjęcia umieszczone w Katalogu Produktów. Jeżeli Klient ma pytania dotyczące Produktów, proszony jest o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

5. W celu złożenia zamówienia należy podać dane teleadresowe potrzebne do dostarczenia zamówionych Produktów, wybrać sposób płatności za zamówione Produkty oraz sposób ich dostarczenia (odbioru).

6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

7. Klienta wiąże cena Produktu z momentu złożenia przez niego zamówienia.

8. Ceny w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

9. Spółka wystawia dokument sprzedaży – fakturę VAT, a także korektę faktury VAT, w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę. Faktura VAT oraz korekta faktury VAT będzie wystawiona w formacie PDF lub innym podobnym zapewniającym ochronę integralności jej treści.

10. Faktura VAT lub korekta faktury VAT zostanie udostępniona Klientowi w sposób następujący:

1) za pośrednictwem Konta, o ile Klient dokonał rejestracji w Sklepie internetowym i posiada Konto,

2) w Sklepie internetowym, w ramach odpowiedniej zakładki, do której dostęp otrzymają Klienci, którzy złożyli zamówienie na Produkt w Sklepie internetowym, telefonicznie, faksem lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej,

3) w drodze linka odsyłającego do odpowiedniej zakładki w Sklepie internetowym, zawartego w ramach wiadomości e-mail, przesłanej do Klienta, który złożył zamówienie w Sklepie internetowym lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

11. Dostęp do faktury VAT lub korekty faktury VAT, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 powyżej, Klient uzyska po wskazaniu w odpowiednim miejscu zakładki numeru ID (identyfikator klienta) oraz numeru zamówienia. Informacje o numerze ID i numerze zamówienia zamieszczone będą w ramach dokumentu dołączonego do Produktu.

12. Wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 10 pkt 3 powyżej, zostanie przesłana do Klienta po otrzymaniu przez niego Produktu.

13. Na życzenie Klienta Spółka prześle wydrukowaną  wersję faktury, lub korektę faktury VAT na wskazany przez Klienta adres pocztowy.

 

§ 4. Zamówienia w Sklepie internetowym

1. Zamówienia z wykorzystaniem Sklepu internetowego mogą być składane przez Użytkowników z wykorzystaniem utworzonego Konta (Użytkownicy Zarejestrowani) lub bez konieczności zakładania Konta.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym wymaga podania danych teleadresowych w formularzu zamówienia lub potwierdzenia, że dane podane przez Użytkownika Zarejestrowanego w jego Koncie są danymi do dostawy zamawianych Produktów. Dodatkowo Użytkownik podaje dane niezbędne do wystawienia przez Spółkę faktury VAT.

3. Spółka niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu wiadomość z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

4. W wyjątkowych przypadkach pracownik Spółki będzie telefonicznie potwierdzał otrzymanie i przyjęcie zamówienia, kontaktując się z Klientem na podany uprzednio numer telefonu.

5. Zawarcie przez Spółkę Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.

6. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Spółka może skontaktować się z Klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.

7. Potencjalny Klient przestaje być związany swoją ofertą wyrażoną w zamówieniu, jeśli Spółka:

1)     niezwłocznie (tj. w ciągu 1 Dnia Roboczego) nie potwierdzi otrzymania i przyjęcia zamówienia,

2)     w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta nie prześle wiadomości o przystąpieniu do realizacji zamówienia, chyba że Klient poinformuje, że zgadza się na dłuższe związanie ofertą złożoną w zamówieniu.

8. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

§ 5. Zamówienia telefoniczne

1. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

2. W przypadku, w którym podczas zamówienia telefonicznego Klient nie podaje adresu poczty elektronicznej, Spółka wysyła zamówiony Produkt wraz z dokumentami Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie podpisania przez Klienta dokumentów Umowy Sprzedaży, pod warunkiem przekazania przez Klienta kurierowi jednego egzemplarza dokumentów przeznaczonego dla Spółki.

3. W przypadku, w którym podczas zamówienia telefonicznego Klient poda adres poczty elektronicznej, do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3-7 Regulaminu.

 

§ 6. Zamówienia faksem oraz pocztą elektroniczną

1. Zamówienia faksem oraz pocztą elektroniczną można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2. W przypadku, w którym w zamówieniu faksem Klient nie podaje adresu poczty elektronicznej, Spółka wysyła zamówiony Produkt wraz z dokumentami Umowy Sprzedaży. W takim przypadku Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie podpisania przez Klienta dokumentów Umowy Sprzedaży, pod warunkiem przekazania przez Klienta kurierowi jednego egzemplarza dokumentów przeznaczonego dla Spółki.

3. W przypadku, w którym w zamówieniu faksem Klient podał adres poczty elektronicznej, a także w przypadku zamówień składanych pocztą elektroniczną, do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3-7 Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ 3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, TREŚCI UMOWY ORAZ SPOSOBU JEJ ZABEZPIECZENIA

 

§ 7.

1. Spółka jest sprzedawcą i ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Produktów.

2. Spółka podaje do wiadomości Klienta, poprzez publikację w Sklepie internetowym, następujące informacje dotyczące Produktów:

1) cenę Produktu oraz jego cenę jednostkową, chyba że wyrażają się one tą samą kwotą, w tym o cłach i podatkach,

2) cenę jednostkową Produktu oferowanego luzem,

3) informacje, które są wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Produktu, w szczególności nazwę Produktu, określenie producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju Produktu, określenie jego energochłonności, a także inne dane wymagane przez przepisy prawa.

3. Klient przed złożeniem zamówienia jest informowany o istotnych elementach Umowy Sprzedaży, tj. w szczególności o rodzaju, modelu oraz cenie Produktu lub Produktów.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail – w przypadku, w którym Klient udostępnił Spółce adres poczty elektronicznej, zaś w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 2 i § 6 ust. 2 Regulaminu dokumenty Umowy Sprzedaży są przekazywane Klientowi na piśmie. W każdym wypadku utrwalenie i zabezpieczenie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu Produktu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Spółki oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

5. Komunikacja z Klientem oraz wymiana wzajemnych oświadczeń odbywa się wyłącznie w języku polskim.

 

ROZDZIAŁ 4.

ZAPŁATA CENY ZA PRODUKT

 

§ 8.

1. Na etapie zamawiania Produktów Klient powinien wybrać jedną z form płatności:

1) za pobraniem – Klient płaci za Produkt przy odbiorze przesyłki;

2) płatność gotówką przy odbiorze osobistym (wyłącznie przy odbiorze osobistym);

3) płatność przelewem – Klient dokonuje płatności na indywidualny numer rachunku bankowego Spółki;

4) płatność z wykorzystaniem elektronicznej portmonetki PayPal (więcej na stronie: www.paypal.com/pl);

5) płatność z wykorzystaniem systemu płatności PayU (więcej na strone www.payu.pl)

6) płatność z wykorzystaniem systemu płatności Przelewy24 (więcej na stronie www.przelewy24.pl)

2. Klient może skorzystać z danej metody płatności, o ile jest ona udostępniona w ramach danego sposobu składania zamówienia. O akceptowanych metodach płatności w ramach danego sposobu składania zamówienia Spółka informuje w odpowiedniej zakładce Sklepu internetowego. Informacji w tym zakresie udziela również Dział Obsługi Klienta.

3. Niektóre formy płatności mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Klienta. Spółka informuje o dodatkowych kosztach danej płatności podczas składania zamówienia przez Klienta.

4. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 pkt 3)-6) niniejszego paragrafu, Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia przez Spółkę otrzymania i przyjęcia zamówienia. Jeśli bank Spółki nie potwierdzi zapłaty w tym terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

5. W przypadku płatności kartą z wykorzystaniem systemu płatności Przelewy24 Spółka informuje, że operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

ROZDZIAŁ 5.

ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ, ŚLEDZENIE ZAMÓWIEŃ

 

§ 9.

1. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt Klienta z Działem Obsługi Klienta. Użytkownicy Zarejestrowani nie mają możliwości wprowadzania zmian i anulowania zamówienia poprzez Konto.

2. Anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu zakończenia przez Spółkę procedury zmierzającej do wysłania Produktu do Klienta. Pracownik Działu Obsługi Klienta informuje Klienta chcącego anulować zamówienie o tym, czy jest to jeszcze możliwe. W przypadku braku możliwości anulowania zamówienia, zamówione Produkty zostają wysłane do Klienta.

3. Zmiana zamówienia wymaga anulowania zamówienia i złożenia nowego zamówienia.

4. Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość weryfikacji statusu realizacji zamówienia w Koncie.

5. W przypadku Klientów, którzy nie założyli Konta w Sklepie internetowym, ustalenie statusu realizacji zamówienia możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta.

6. Monitorowanie przesyłki jest możliwe również na podstawie numeru listu przewozowego, który znajduje się w mailu, wygenerowanym po wysyłce Produktu. Informacji na ten temat udziela kurier realizujący dostawę Produktu do Klienta.

 

ROZDZIAŁ 6.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU, TERMINU I KOSZTÓW DOSTAWY

 

§ 10.

1. Dostawa Produktów do Klienta podlega opłacie, chyba że Spółka zaoferuje skorzystanie z warunków promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu lub na zniesieniu opłaty za dostawę Produktów i Klient spełni wymagania skorzystania z warunków promocyjnych.

2. Koszt dostawy zależny jest od wartości zamówienia, formy płatności i gabarytów zamawianego Produktu lub Produktów.

3. W przypadku wysyłki Produktu za granicę, koszty dostawy ustalane są indywidualnie.

4. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu internetowego informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawi się na etapie składania zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy.

5. W przypadku zamówień składanych w inny sposób Spółka kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o kosztach przesyłki.

6. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności lecz nie wyłącznie gdy zamówienie dotyczy niestandardowego Produktu lub niestandardowej liczby Produktów, gdy niemożliwe jest skalkulowanie kosztów dostawy na etapie składania przez Klienta zamówienia, Spółka informuje o tym Klienta. Po ustaleniu kosztów dostawy Produktów pracownik Spółki kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o kosztach dostawy i uzyskania zgody Klienta na poniesienie tych kosztów. W braku zgody Klienta zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.

7. Opłatę pokrywającą koszt dostawy Produktów Spółka dolicza do ceny całego zamówienia realizowanego jednorazowo.

8. Dostawa Produktów zamawianych w Sklepie internetowym odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Spółką.

9. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

10. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz dostępności zamówionych Produktów w magazynach Spółki lub u dostawców.

11. Orientacyjny czas dostawy podawany jest w opisie Produktu na stronie Sklepu internetowego, a także komunikowany Klientowi, o ile jest to możliwe – podczas składania przez niego zamówienia lub w wiadomości zawierającej przyjęcie zamówienia do realizacji. Spółka informuje Klienta o ostatecznym terminie dostawy przesyłając mu wiadomość o wysłaniu Produktu do Klienta.

12. Termin dostawy oznaczany jest w Dniach Roboczych.

13. Klient będący Użytkownikiem Zarejestrowanym ma możliwość podania podczas składania zamówienia innego adresu dostawy niż zarejestrowany w „Moim koncie".

14. Produkt jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym Produkt w czasie transportu.

15. Klient podczas odbioru przesyłki powinien sprawdzić ją dokładnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem; w przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości należy zażądać od przedstawiciela firmy kurierskiej sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były nalepki „ostrożnie szkło”, „góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Spółce.

 

ROZDZIAŁ 7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI ZA PRODUKT

Procedura reklamacyjna

 

§ 11. Uprawnienia Klienta

1. Do odpowiedzialności Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu mają zastosowanie przepisy art. 556-576 k.c., z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej.

2. Spółka ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania Produktu Klientowi.

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za korzyści utracone przez niego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Spółkę zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży, w szczególności w przypadku korzystania przez Klienta z uprawnień z tytułu rękojmi i żądania naprawienia poniesionej szkody.

4. Spółka nie udziela gwarancji na sprzedawane przez nią Produkty. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji określone są w dokumentach gwarancyjnych wystawianych przez producentów lub importerów w dokumentach gwarancyjnych. Więcej na temat zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji dotyczących Produktów Spółka podaje w odpowiedniej zakładce Sklepu internetowego.

 

§ 12. Reklamacja Produktów

 

1. Klient może złożyć reklamację w formie:

1)     pisemnej – na adres siedziby Spółki: ul. T. Kościuszki 5, 59-300 Lubin,

2)     w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: sklep@greenservice.pl,

3)     telefonicznie pod numerem telefonu 71 716 0200

2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny jej złożenia.

3. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji, Spółka rekomenduje załączyć do reklamacji, o ile to możliwe, zdjęcia Produktu podlegającego reklamacji, a także kopię faktury VAT.

4. W przypadku, w którym reklamacji nie da się rozpatrzyć na podstawie przesłanych zdjęć albo Klient nie dołączył ich do reklamacji albo z innych przyczyn, gdy będzie to niezbędne, pracownik Działu Obsługi Klienta kontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania w ramach procedury reklamacji, w tym w szczególności postępowania związanego z odesłaniem Produktu do Spółki w celu oceny zasadności reklamacji.

5. Produkt zwracany przez Klienta w związku z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji przez Spółkę lub w przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi, na adres magazynu Spółki: Lubin 59-300, przy ul. T. Kościuszki 5, z dopiskiem „zwrot towaru”. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu Produktu Spółka zaleca dołączyć do przesyłki reklamację zawierającą opis przyczyny jej złożenia.

6. Ponadto w celu przyspieszenia procedury zwrotu Spółka zaleca, aby do zwracanego Produktu dołączyć kserokopię dokumentu zakupu (np. kserokopię faktury).

7. W każdym przypadku Klient powinien przed wysłaniem Produktu do Spółki skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

 

§ 13. Korzystanie z gwarancji

W przypadku gdy Klient ma zamiar skorzystać z gwarancji, należy zgłosić usterkę do autoryzowanego punktu serwisowego producenta danego urządzenia lub punktu jego zakupu. Jeśli Produkt objęty jest gwarancją typu „door to door” należy postępować zgodnie z procedurą podaną w karcie gwarancyjnej. Więcej na temat zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji znajduje się w odpowiedniej zakładce Sklepu internetowego.

 

 

ROZDZIAŁ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 14. Zmiany Regulaminu

1. Spółka uprawniona jest do:

1) zmiany cen oraz ilości Produktów w ofercie Sklepu w ciągu dnia,

2) wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu,

3) wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu,

4) przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie,

5) dokonywania zmian Regulaminu.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień, które realizowane są zgodnie z Regulaminem w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

§ 15. Prawo i sąd właściwy

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 

§ 16. Obowiązywanie Regulaminu

 

Regulamin obowiązuje od dnia 07.07.2016 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin sprzedaży SKLEP.GREENSERVICE.PL

(wersja dla konsumentów)

 

ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin sprzedaży sklep.greenservice.pl (wersja dla konsumentów) określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

2. Regulamin ma zastosowanie w przypadku złożenia przez Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwana dalej „k.c."), oferty zawarcia Umowy Sprzedaży przy wykorzystaniu środków, o których mowa w Regulaminie.

3. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c.

 

§ 2. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 

1) Katalog Produktów – lista Produktów dostępnych w Sklepie , prezentowana przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu internetowego;

2) Klient – podmiot kupujący od Spółki Produktu spośród Katalogu Produktów;

3) Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Sklepie internetowym przypisanych Użytkownikowi Zarejestrowanemu;

4) Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu;

5) Sklep internetowy – system stron www funkcjonujących w Internecie w domenie sklep.greenservice.pl, zarządzany przez Spółkę, stanowiący sklep internetowy;

6) Sklep – przedsiębiorstwo Spółki, w oparciu o które prowadzi ona sprzedaż Produktów, w szczególności lecz nie wyłącznie, z wykorzystaniem stron Sklepu internetowego;

 

7) Spółka – „Green Service Sp. z o.o." z siedzibą w Lubinie przy ul. T. Kościuszki 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SAD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000220913, REGON 933036889, numer NIP 8982055141, adres elektroniczny: sklep@greenservice.pl; kapitał zakładowy: 50 000,00 zł (wpłacony w całości);

8) Umowa Sprzedaży – umowa zawierająca zobowiązanie Spółki do przeniesienia na Klienta własności Produktu lub Produktów wybranych w Katalogu Produktów dostępnych w Sklepie internetowym oraz ich wydania, a po stronie Klienta zobowiązanie do odebrania Produktu lub Produktów oraz zapłaty Spółce ceny;

9) Użytkownik – Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

10) Użytkownik Zarejestrowany – podmiot, który posiada Konto w Sklepie internetowym, założone zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego;

11) Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży sklep.greenservice.pl (wersja dla konsumentów);

12) Dzień Roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

 

ROZDZIAŁ 2.

CZYNNOŚCI TECHNICZNE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROCEDURĘ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

§ 3. Sposoby złożenia zamówienia

1. Katalog Produktów dostępnych w Sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów k.c., stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert przez potencjalnych Klientów.

2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym skierowaną do Spółki.

3. Zamówienia mogą być składane:

1)     w Sklepie internetowym;

2)     telefonicznie pod numerem 71 715 7788; 71 716 0200, 71 716 0201;

3)     faksem na numer 71 723 2143;

4)     pocztą elektroniczną na adres sklep@greenservice.pl

4. Przed złożeniem zamówienia można zapoznać się z cechami Produktu, w czym pomocne będą opisy i zdjęcia umieszczone w Katalogu Produktów. Jeżeli Klient ma pytania dotyczące Produktów, proszony jest o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

5. W celu złożenia zamówienia należy podać dane teleadresowe potrzebne do dostarczenia zamówionych Produktów, wybrać sposób płatności za zamówione Produkty oraz sposób ich dostarczenia (odbioru).

6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

7. Klienta wiąże cena Produktu z momentu złożenia przez niego zamówienia.

8. Ceny w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

9. Spółka wystawia dokument sprzedaży – fakturę VAT, a także korektę faktury VAT, w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę. Faktura VAT oraz korekta faktury VAT będzie wystawiona w formacie PDF lub innym podobnym zapewniającym ochronę integralności jej treści.

10. Faktura VAT lub korekta faktury VAT zostanie udostępniona Klientowi w sposób następujący:

1) za pośrednictwem Konta, o ile Klient dokonał rejestracji w Sklepie internetowym i posiada Konto,

2) w Sklepie internetowym, w ramach odpowiedniej zakładki, do której dostęp otrzymają Klienci, którzy złożyli zamówienie na Produkt w Sklepie internetowym, telefonicznie, faksem lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej,

3) w drodze linka odsyłającego do odpowiedniej zakładki w Sklepie internetowym, zawartego w ramach wiadomości e-mail, przesłanej do Klienta, który złożył zamówienie w Sklepie internetowym lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

11. Dostęp do faktury VAT lub korekty faktury VAT, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 powyżej, Klient uzyska po wskazaniu w odpowiednim miejscu zakładki numeru ID (identyfikator klienta) oraz numeru zamówienia. Informacje o numerze ID i numerze zamówienia zamieszczone będą w ramach dokumentu dołączonego do Produktu.

12. Wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 10 pkt 3 powyżej, zostanie przesłana do Klienta po otrzymaniu przez niego Produktu.

13. Na życzenie Klienta Spółka prześle wydrukowaną  wersję faktury, lub korektę faktury VAT na wskazany przez Klienta adres pocztowy.

 

 

 

§ 4. Zamówienia w Sklepie internetowym

1. Zamówienia z wykorzystaniem Sklepu internetowego mogą być składane przez Użytkowników z wykorzystaniem utworzonego Konta (Użytkownicy Zarejestrowani) lub bez konieczności zakładania Konta.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym wymaga podania danych teleadresowych w formularzu zamówienia lub potwierdzenia, że dane podane przez Użytkownika Zarejestrowanego w jego Koncie są danymi do dostawy zamawianych Produktów. Dodatkowo Użytkownik podaje dane niezbędne do wystawienia przez Spółkę faktury VAT.

3. Spółka niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu wiadomość z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

4. W wyjątkowych przypadkach pracownik Spółki będzie telefonicznie potwierdzał otrzymanie i przyjęcie zamówienia, kontaktując się z Klientem na podany uprzednio numer telefonu.

5. Zawarcie przez Spółkę Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.

6. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Spółka może skontaktować się z Klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.

7. Potencjalny Klient przestaje być związany swoją ofertą wyrażoną w zamówieniu, jeśli Spółka:

1) niezwłocznie (tj. w ciągu 1 Dnia Roboczego) nie potwierdzi otrzymania i przyjęcia zamówienia,

2) w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta nie prześle wiadomości o przystąpieniu do realizacji zamówienia, chyba że Klient poinformuje, że zgadza się na dłuższe związanie ofertą złożoną w zamówieniu.

8. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

 

§ 5. Zamówienia telefoniczne

1. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

2. Do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3 i ust. 6-7 Regulaminu.

3. Po otrzymaniu od Spółki na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia, Klient obowiązany jest przesłać Spółce wiadomość zwrotną, w której potwierdzi treść proponowanej przez Spółkę Umowy Sprzedaży. Zawarcie przez Spółkę Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w wiadomości zwrotnej przesłanej przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.

 

§ 6. Zamówienia faksem oraz pocztą elektroniczną

1. Zamówienia faksem oraz pocztą elektroniczną można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2. Do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3-7 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że potwierdzenie przez Spółkę przystąpienia do realizacji zamówienia może nastąpić także faksem.

 

ROZDZIAŁ 3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, TREŚCI UMOWY ORAZ SPOSOBU JEJ ZABEZPIECZENIA

 

§ 7.

1. Spółka jest sprzedawcą i ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Produktów, w tym obowiązana jest dostarczyć Klientom Produkty wolne od wad.

2. Spółka podaje do wiadomości Klienta, poprzez publikację w Sklepie internetowym, następujące informacje dotyczące Produktów:

1)  cenę Produktu oraz jego cenę jednostkową, chyba że wyrażają się one tą samą kwotą, w tym o cłach i podatkach,

2)  cenę jednostkową Produktu oferowanego luzem,

3)  informacje, które są wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Produktu, w szczególności nazwę Produktu, określenie producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju Produktu, określenie jego energochłonności, a także inne dane wymagane przez przepisy prawa.

3. Klient przed złożeniem zamówienia jest informowany o istotnych elementach Umowy Sprzedaży, tj. w szczególności o rodzaju, modelu oraz cenie Produktu lub Produktów.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail – w przypadku, w którym Klient udostępnił Spółce adres poczty elektronicznej, zaś w przypadkach, w których Klient nie udostępnił Spółce adresu pocztu elektronicznej- dokumenty Umowy Sprzedaży są przekazywane Klientowi na piśmie przy dostawie Produktu. W każdym wypadku utrwalenie i zabezpieczenie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu Produktu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Spółki oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

5. Komunikacja z Klientem oraz wymiana wzajemnych oświadczeń odbywa się wyłącznie w języku polskim.

 

ROZDZIAŁ 4.

ZAPŁATA CENY ZA PRODUKT

 

§ 8.

1. Na etapie zamawiania Produktów Klient powinien wybrać jedną z form płatności:

1) za pobraniem – Klient płaci za Produkt przy odbiorze przesyłki;

2) płatność gotówką przy odbiorze osobistym (wyłącznie przy odbiorze osobistym);

3) płatność przelewem – Klient dokonuje płatności na indywidualny numer rachunku bankowego Spółki;

4) płatność z wykorzystaniem elektronicznej portmonetki PayPal (więcej na stronie: www.paypal.com/pl);

5) płatność z wykorzystaniem systemu płatności PayU (więcej na stronie www.payu.pl);

6) płatność z wykorzystaniem systemu płatności Przelewy24 (więcej na stronie www.przelewy24.pl)

2. Klient może skorzystać z danej metody płatności, o ile jest ona udostępniona w ramach danego sposobu składania zamówienia. O akceptowanych metodach płatności w ramach danego sposobu składania zamówienia Spółka informuje w odpowiedniej zakładce Sklepu internetowego. Informacji w tym zakresie udziela również Dział Obsługi Klienta.

3. Niektóre formy płatności mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Klienta. Spółka informuje o dodatkowych kosztach danej płatności podczas składania zamówienia przez Klienta.

4. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 pkt 3)-6) niniejszego paragrafu, Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia przez Spółkę otrzymania i przyjęcia zamówienia. Jeśli bank Spółki nie potwierdzi zapłaty w tym terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

5. W przypadku płatności kartą z wykorzystaniem systemu płatności Przelewy24 Spółka informuje, że operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

ROZDZIAŁ 5.

ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ, ŚLEDZENIE ZAMÓWIEŃ

 

§ 9.

1. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt Klienta z Działem Obsługi Klienta. Użytkownicy Zarejestrowani nie mają możliwości wprowadzania zmian i anulowania zamówienia poprzez Konto.

2. Anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu zakończenia przez Spółkę procedury zmierzającej do wysłania Produktu do Klienta. Pracownik Działu Obsługi Klienta informuje Klienta chcącego anulować zamówienie o tym, czy jest to jeszcze możliwe. W przypadku braku możliwości anulowania zamówienia, zamówione Produkty zostają wysłane do Klienta. Nie uchybia to uprawnieniom Klienta na podstawie § 15 Regulaminu.

3. Zmiana zamówienia wymaga anulowania zamówienia i złożenia nowego zamówienia.

4. Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość weryfikacji statusu realizacji zamówienia w Koncie.

5. W przypadku Klientów, którzy nie założyli Konta w Sklepie internetowym, ustalenie statusu realizacji zamówienia możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta.

6. Monitorowanie przesyłki jest możliwe również na podstawie numeru listu przewozowego, który znajduje się w mailu, wygenerowanym po wysyłce Produktu. Informacji na ten temat udziela kurier realizujący dostawę Produktu do Klienta.

 

 

ROZDZIAŁ 6.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU, TERMINU I KOSZTÓW DOSTAWY

 

§ 10.

1. Dostawa Produktów do Klienta podlega opłacie, chyba że Spółka zaoferuje skorzystanie z warunków promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu lub na zniesieniu opłaty za dostawę Produktów i Klient spełni wymagania skorzystania z warunków promocyjnych.

2. Koszt dostawy zależny jest od wartości zamówienia, formy płatności i gabarytów zamawianego Produktu lub Produktów.

3. W przypadku wysyłki Produktu za granicę, koszty dostawy ustalane są indywidualnie.

4. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu internetowego informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawi się na etapie składania zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy.

5. W przypadku zamówień składanych w inny sposób Spółka kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o kosztach przesyłki i uzyskania zgody Klienta na poniesienie tych kosztów. W braku zgody Klienta zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.

6. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności lecz nie wyłącznie gdy zamówienie dotyczy niestandardowego Produktu lub niestandardowej liczby Produktów, gdy niemożliwe jest skalkulowanie kosztów dostawy na etapie składania przez Klienta zamówienia, Spółka informuje o tym Klienta. Po ustaleniu kosztów dostawy Produktów pracownik Spółki kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o kosztach dostawy i uzyskania zgody Klienta na poniesienie tych kosztów. W braku zgody Klienta zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.

7. Opłatę pokrywającą koszt dostawy Produktów Spółka dolicza do ceny całego zamówienia realizowanego jednorazowo.

8. Dostawa Produktów zamawianych w Sklepie internetowym odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Spółką.

9. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

10. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz dostępności zamówionych Produktów w magazynach Spółki lub u dostawców.

11. Spółka powinna wykonać Umowę Sprzedaży najpóźniej w terminie trzydziestu dni po jej zawarciu. Orientacyjny czas dostawy podawany jest w opisie Produktu na stronie Sklepu internetowego, a także komunikowany Klientowi, o ile jest to możliwe – podczas składania przez niego zamówienia lub w wiadomości zawierającej przyjęcie zamówienia do realizacji. Spółka informuje Klienta o ostatecznym terminie dostawy przesyłając mu wiadomość o wysłaniu Produktu do Klienta.

12. Termin dostawy oznaczany jest w Dniach Roboczych.

13. Klient będący Użytkownikiem Zarejestrowanym ma możliwość podania podczas składania zamówienia innego adresu dostawy niż zarejestrowany w „Moim koncie".

14. Produkt jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym Produkt w czasie transportu.

 

ROZDZIAŁ 7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI ZA PRODUKT

Procedura reklamacyjna

 

 

§ 11. Uprawnienia Klienta

1. Do odpowiedzialności Spółki mają zastosowanie w szczególności przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

2. Spółka nie udziela gwarancji na sprzedawane przez nią Produkty. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji określone są w dokumentach gwarancyjnych wystawianych przez producentów lub importerów w dokumentach gwarancyjnych. Więcej na temat zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji dotyczących Produktów Spółka podaje w odpowiedniej zakładce Sklepu internetowego.

 

 

§ 12. Uprawienia Klienta z tytułu wad fizycznych Produktów

1. Produkt posiada wadę fizyczną, polegającą na niezgodności z Umową Sprzedaży, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie Sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Produktu;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Spółka zapewniła Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór Produktu;

3) nie nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Spółka nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu;

4) został wydany Klientowi w stanie niezupełnym;

5) nie odpowiada publicznym zapewnieniom producenta Produktu lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenia na Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Spółka zapewnień tych nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły mieć one wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży;

6) w przypadku pojawienia się nieprawidłowości w zamontowaniu i uruchomieniu Produktu, jeżeli zamontowanie lub uruchomienie Produktu było dokonane przez Klienta na podstawie instrukcji otrzymanej przy sprzedaży albo jeżeli czynności te zostały wykonane przez Spółkę lub osobę trzecią, za którą Spółka ponosi odpowiedzialność.

2. W razie stwierdzenia wady fizycznej Produktu Klient może żądać nieodpłatnego jego naprawienia albo wymiany na nowy Produkt, wolny od wad. Spółka jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na nowy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Spółka może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta co do naprawy lub wymiany Produktu, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Koszty wymiany i naprawy ponosi Spółka, w szczególności obejmuje to koszty demontażu, dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

4. Klient może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Spółkę albo gdy Spółka nie wykonała swego obowiązku wymiany Produktu na niewadliwy lub nie usunęła wady. W przypadku gdy Spółka zaproponuje Klientowi naprawę Produktu może on żądać wymiany Produktu na nowy albo zamiast wymiany Produktu na nowy może on żądać naprawy Produktu, chyba że naprawa lub wymiana Produktu są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów po stronie Spółki.

5. Przy ocenie nadmierności kosztów, o której mowa w ust. 4 zdanie 3 powyżej, uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.

6. Obniżona cena Produktu powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość wadliwego Produktu pozostaje do wartości Produktu wolnego od wad.

7. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, gdy wada Produktu jest nieistotna.

8. Spółka ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia żądania wymiany Produktu na nowy lub żądania usunięcia wady albo złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny, w którym określona została kwota, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, oznacza to, że Spółka uznała żądanie za uzasadnione.

9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt do magazynu Spółki przy ul. T. Kościuszki 8, 59-300 Lubin. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Spółce w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

10. Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu podlegają wyłączeniu gdy:

1)  Klient w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży wiedział o wadzie Produktu;

2) Klient przed upływem jednego roku od stwierdzenia wady fizycznej Produktu nie zawiadomił o tym Spółki, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od daty wydania Produktu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej,

3) Klient stwierdzi wadę fizyczną Produktu po upływie 2 lat od daty wydania Produktu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej.

11. Jeżeli określony przez Spółkę lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od jego wydania Klientowi, Spółka odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.

12. Upływ terminów wskazany w ust. 9 nie ma wpływu na uprawnienia Klienta, jeśli Spółka podstępnie zataiła wadę.

13. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Produktu przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Produktu Klientowi.

14. Jeżeli na zakupiony Produkt została udzielona gwarancja, to warunki skorzystania z niej przez Klienta określone są w dokumencie gwarancyjnym. Uprawnienia wynikające z gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

15. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Klienta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, przysługujących mu na podstawie § 15 Regulaminu.

 

§ 13. Reklamacja Produktów

1. Klient może złożyć reklamację w formie:

1) pisemnej – na adres siedziby Spółki: ul.T. Kościuszki 5, 59-300 Lubin,

2) w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: sklep@greenservice.pl,

2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny jej złożenia.

3. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji, Spółka rekomenduje załączyć do reklamacji, o ile to możliwe, zdjęcia Produktu podlegającego reklamacji, a także kopię faktury VAT.

4. W przypadku, w którym reklamacji nie da się rozpatrzyć na podstawie przesłanych zdjęć albo Klient nie dołączył ich do reklamacji albo z innych przyczyn, gdy będzie to niezbędne, pracownik Działu Obsługi Klienta kontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania w ramach procedury reklamacji, w tym w szczególności postępowania związanego z odesłaniem Produktu do Spółki w celu oceny zasadności reklamacji.

 

 

§ 14. Korzystanie z gwarancji

 

W przypadku gdy Klient ma zamiar skorzystać z gwarancji, należy zgłosić usterkę do autoryzowanego punktu serwisowego producenta danego urządzenia lub punktu jego zakupu. Jeśli Produkt objęty jest gwarancją typu „door to door” należy postępować zgodnie z procedurą podaną w karcie gwarancyjnej. Więcej na temat zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji znajduje się w odpowiedniej zakładce Sklepu internetowego

 

 

ROZDZIAŁ 8.

PRAWO ODSTĄPIENIA, ZWROTY

 

§ 15. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość

1. Umowa Sprzedaży zawierana przez Spółkę z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyn, składając Spółce stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie jest skuteczne, o ile wysłanie oświadczenia o odstąpieniu nastąpiło przed upływem 14 dni od dnia odebrania Produktu.

3. Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży poprzez:

1) skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia dostępnego w pliku PDF;

2) złożenie oświadczenia o odstąpieniu na piśmie (wówczas należy je przesłać na adres siedziby Spółki: ul. T. Kościuszki 5, 59-300 Lubin) albo w formie elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki: sklep@greenservice.pl).

4. Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu ulegają wyłączeniu w przypadku:

1) dostarczenia Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) dostarczenia Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającemu krótki termin przydatności do użycia;

3) dostarczenia Produktu w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) dostarczenia Produktu, który, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączony z innymi przedmiotami.

5. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.

6. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Spółka zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym cenę Produktu oraz poniesiony przez Klienta koszt dostawy Produktu do Klienta, w terminie 14 dni od dnia, w którym została poinformowana przez Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. W przypadku, w którym Klient wybrał inny sposób dostarczenia niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego Produktu oferowany przez Spółkę, Spółka nie zwraca Klientowi dodatkowych kosztów wynikłych z takiego wyboru.

9. W przypadku, w którym Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży wyłącznie w odniesieniu do niektórych Produktów objętych jednym zamówieniem, zasady zwrotu kosztów dostawy są następujące:

1) jeżeli koszt dostawy Produktów, co do których Klient nie odstąpił od Umowy Sprzedaży, byłby równy lub wyższy niż koszt dostawy wszystkich zamówionych Produktów poniesiony przez Klienta, Spółka nie zwraca Klientowi kosztów dostawy;

2) w innych przypadkach niż wskazane w pkt 1) powyżej – Spółka zwraca koszty dostawy w części, proporcjonalnie do kosztów przesłania poszczególnych Produktów, gdyby każdy z nich przesyłany byłby osobno.

10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Spółki.

11. Spółka uprawniona jest do wstrzymania się ze zwrotem kwot, o których mowa w ust. 8 powyżej, do momentu otrzymania Produktu od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

12. Zwrot kwot, o których mowa w ust. 8 powyżej, następuje z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której korzystał Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 

§ 16. Umowne prawo odstąpienia

1. Klientowi, oprócz prawa odstąpienia, o którym mowa w § 15 Regulaminu, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od dnia otrzymania Produktu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno dotrzeć do Spółki w powyższym terminie.

2. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, domniemywa się, że Klient korzysta z prawa odstąpienia, o którym mowa w § 15 Regulaminu, chyba że Klient wyraźnie oświadczy inaczej.

3. Prawo odstąpienia wykonywa się zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu. Ponadto do prawa odstąpienia na podstawie niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio postanowienie § 15 ust. 4 Regulaminu.

4. Do skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie niniejszego paragrafu, konieczne jest wysłanie Produktu do magazynu Spółki przy ul. T. Kościuszki 5, 59-300 Lubin, w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

5. Produkt, co do którego Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży i zwraca do Spółki, powinien być kompletny, nieużywany, dostarczony wraz ze wszelkimi akcesoriami dołączonymi do niego. W przeciwnym razie Spółka upoważniona jest do odmowy przyjęcia odstąpienia Klienta.

6. Do zwracanego Produktu Klient powinien załączyć dowód zakupu (fakturę VAT).

7. W przypadku uznania przez Spółkę odstąpienia za skuteczne, po otrzymaniu zwracanego Produktu, Spółka zwraca Klientowi cenę Produktu, zapłaconą przez Klienta.

 

 

§ 17. Zwrot Produktów

1. Produkt zwracany przez Klienta w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży (§ 15 lub § 16 Regulaminu) należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi, na adres magazynu Spółki Lubin 59-300, przy ul. T. Kościuszki, z dopiskiem „zwrot towaru”. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu Produktu Spółka zaleca dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

2. Ponadto w celu przyspieszenia procedury zwrotu Spółka zaleca, aby do zwracanego Produktu dołączyć kserokopię dokumentu zakupu (np. kserokopię faktury).

3. W przypadku zwrotu Produktu z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu Klient powinien przed wysłaniem Produktu do Spółki skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

 

 

ROZDZIAŁ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 18. Zmiany Regulaminu

1.Spółka uprawniona jest do:

1) zmiany cen oraz ilości Produktów w ofercie Sklepu w ciągu dnia,

2) wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu,

3) wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu,

4) przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie,

5) dokonywania zmian Regulaminu.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień, które realizowane są zgodnie z Regulaminem w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

§ 19. Prawo i sąd właściwy

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 

§ 20. Obowiązywanie Regulaminu

Regulamin obowiązuje od dnia 07.07.2016 r.