Zwroty, odstąpienie od umowy

(wersja dla konsumentów)

1. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyn, składając Spółce stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie jest skuteczne, o ile wysłanie oświadczenia o odstąpieniu nastąpiło przed upływem 14 dni od dnia odebrania Produktu.

2. Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży poprzez:

1) skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia dostępnego w pliku PDF;

2) złożenie oświadczenia o odstąpieniu na piśmie (wówczas należy je przesłać na adres siedziby Spółki: ul. T. Kościuszki 5, 59-300 Lubin) albo w formie elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki: sklep@greenservice.pl).

3. Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu ulegają wyłączeniu w przypadku:

1) dostarczenia Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) dostarczenia Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającemu krótki termin przydatności do użycia;

3) dostarczenia Produktu w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) dostarczenia Produktu, który, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączony z innymi przedmiotami.

4. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.

5. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Spółka zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym cenę Produktu oraz poniesiony przez Klienta koszt dostawy Produktu do Klienta, w terminie 14 dni od dnia, w którym została poinformowana przez Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. W przypadku, w którym Klient wybrał inny sposób dostarczenia niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego Produktu oferowany przez Spółkę, Spółka nie zwraca Klientowi dodatkowych kosztów wynikłych z takiego wyboru.

8. W przypadku, w którym Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży wyłącznie w odniesieniu do niektórych Produktów objętych jednym zamówieniem, zasady zwrotu kosztów dostawy są następujące:

1) jeżeli koszt dostawy Produktów, co do których Klient nie odstąpił od Umowy Sprzedaży, byłby równy lub wyższy niż koszt dostawy wszystkich zamówionych Produktów poniesiony przez Klienta, Spółka nie zwraca Klientowi kosztów dostawy;

2) w innych przypadkach niż wskazane w pkt 1) powyżej – Spółka zwraca koszty dostawy w części, proporcjonalnie do kosztów przesłania poszczególnych Produktów, gdyby każdy z nich przesyłany byłby osobno.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Spółki.

10. Spółka uprawniona jest do wstrzymania się ze zwrotem kwot, o których mowa w pkt. 7 powyżej, do momentu otrzymania Produktu od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

11. Zwrot kwot, o których mowa w pkt. 7 powyżej, następuje przelewem na podany numer konta bankowego do 7 dni roboczych.

 

Umowne prawo odstąpienia

1. Klientowi, oprócz prawa odstąpienia, o którym mowa w § 15 Regulaminu (wersja dla konsumentów), przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od dnia otrzymania Produktu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno dotrzeć do Spółki w powyższym terminie.

2. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, domniemywa się, że Klient korzysta z prawa odstąpienia, o którym mowa w § 15 Regulaminu (wersja dla konsumentów), chyba że Klient wyraźnie oświadczy inaczej.

3. Prawo odstąpienia wykonywa się zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu (wersja dla konsumentów). Ponadto do prawa odstąpienia na podstawie niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio postanowienie § 15 ust. 4 Regulaminu (wersja dla konsumentów) .

4. Do skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży na podstawie niniejszego paragrafu, konieczne jest wysłanie Produktu do magazynu Spółki przy ul. T. Kościuszki 5, 59-300 Lubin, w terminie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.

5. Produkt, co do którego Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży i zwraca do Spółki, powinien być kompletny, nieużywany, zapakowany w oryginalne opakowanie, wraz ze wszelkimi akcesoriami dołączonymi do niego. W przeciwnym razie Spółka upoważniona jest do odmowy przyjęcia odstąpienia Klienta.

6. Do zwracanego Produktu Klient powinien załączyć dowód zakupu (fakturę VAT).

7. W przypadku uznania przez Spółkę odstąpienia za skuteczne, po otrzymaniu zwracanego Produktu, Spółka zwraca Klientowi cenę Produktu, zapłaconą przez Klienta.

 

 

Zwrot Produktów

1. Produkt zwracany przez Klienta w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży (§15 lub §16 Regulaminu (wersja dla konsumentów)) należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi, na adres magazynu Spółki Lubin 59-300, przy ul. T. Kościuszki 5, z dopiskiem „zwrot towaru”. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu Produktu Spółka zaleca dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

2. Ponadto w celu przyspieszenia procedury zwrotu Spółka zaleca, aby do zwracanego Produktu dołączyć kserokopię dokumentu zakupu (np. kserokopię faktury).

3. W przypadku zwrotu Produktu z innych przyczyn niż wskazane w pkt. 1 powyżej, Klient powinien przed wysłaniem Produktu do Spółki skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

 
postępowanie podczas wyciekuZwroty, odstąpienie od umowy

Protokół reklamacji-zwrotu towaruProtokół reklamacji-zwrotu towaru